The Republic of the union of myanmar

MINISTRY OF ELECTRIC POWER

Breaking News :

ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန၊ အိတ်ဖွင့်လေလံခေါ်ယူခြင်း

ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန၊ သဘာဝပိုဇိုလန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ(ပုပ္ပါး)ရှိ ပိုဇိုလန် ကုန်ချော(၄၄၇၈.၇၁)တန်နှင့် ပိုဇိုလန်ကုန်ကြမ်း(၅၀၈၆၅)တန်တို့အား အိတ်ဖွင့်လေလံစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည် ဖြစ်ပါသည်။ 

Download Link : DHPI_Tender.pdf
Post under by : ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန(DHPI)
25-Feb-2023