The Republic of the union of myanmar

MINISTRY OF ELECTRIC POWER

Breaking News :

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။    လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအသစ် (၄) ခုအား ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းအစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း အပါအဝင် ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်  စိတ်ဝင်စားသူလုပ်ငန်းရှင် ကုမ္ပဏီများသို့ လုပ်ငန်းအပ်နှံလိုပါသည်-

Download Link : 3-Website4.pdf
Post under by : ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန(DHPI)
15-Mar-2023