The Republic of the union of myanmar

MINISTRY OF ELECTRIC POWER

Breaking News :

ကရင်ပြည်နယ်


ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဆောင်ရွက်ဆဲ ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံများ

စဉ်

စီမံကိန်းအမည်

ဓာတ်အားခွဲရုံအမည်

တပ်ဆင်အင်အား

(အမ်ဗွီအေ)

တည်နေရာ

၂၃၀ကေဗွီ (သထုံ-မော်လမြိုင်) - ဘားအံ

ဓာတ်အားလိုင်း (၈.၄၃)မိုင်

၂၃၀/၆၆/၁၁ကေဗွီ၊

(၂x၅၀) အမ်ဗွီအေ

ဘားအံ ဓာတ်အားခွဲရုံ

(၂x၅၀)

အမ်ဗွီအေ

ကရင်ပြည်နယ်၊

ဘားအံမြို့။

 

(၁) ၂၃၀ကေဗွီ (သထုံ- မော်လမြိုင် ) - ဘားအံ ဓာတ်အားလိုင်း (၈.၄၃)မိုင် နှင့်

၂၃၀/၆၆/၁၁ကေဗွီ၊ (၂x၅၀)အမ်ဗွီအေ ဘားအံ(ဆဒ္ဒန်)ဓာတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ခြင်းစီမံကိန်း

၁။  တည်နေရာ                                                 -       ကရင်ပြည်နယ် ၊ ဘားအံမြို့။

၂။  လုပ်ငန်းပမာဏ                                 

            (က) ဓာတ်အားလိုင်း                             -         (၈.၄၃)မိုင်

            (ခ)   ဓာတ်အားခွဲရုံ

                      230kV Incoming Bay                 -         2 Bays

                      230kV Transformer Bay            -         2 Bays

                      230kV Bus Coupler Bay            -         1 Bay

                      230kV Measuring Bay               -         2 Bays

                      66kV Incoming/Main                 -         2 Bays

                      66kV Bus Section Bay               -         1 Bay

                      66kV Outgoing Bay                  -         6 Bays

                      66kV Measuring Bay                 -         2 Bays

၃။  စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုအခြေအနေ

          (က)   ဓာတ်အားလိုင်း                                                                      

                  တည်ဆောက်ရေး                                      -      စီမံကိန်းမန်နေဂျာ(၃၊ မြို့ပြ) ၊ တောင်ပိုင်း

                  စာချုပ်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲ(ပစ္စည်း)                   -      11/DPTSC(PTP)/2019-2020 (30.3.2020)

                  ကုမ္ပဏီအမည်                                           -      Zillion Luck Engineering Co.,Ltd.

          (ခ)    ဓာတ်အားခွဲရုံ

                  တည်ဆောက်ရေး                                       -      စီမံကိန်းမန်နေဂျာ(၃၊ မြို့ပြ) ၊ တောင်ပိုင်း

                  စာချုပ်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲ(ပစ္စည်း)                    -      88/DPTSC(PTP)/2019-2020 (15.6.2020)

                  ကုမ္ပဏီအမည်                                            -      Zeya & Associates Co.,Ltd

၄။  လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ်(စာချုပ်အသက်ဝင်သည့်ရက်စွဲ) -       (၁၇.၇.၂၀၂၀)

၅။  လုပ်ငန်းပြီးစီးမည့်နှစ်(ခန့်မှန်း)                                    -     ဓာတ်အားလိုင်း                      -       ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ

  •   ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ                           -     ဓာတ်အားလိုင်း                      -       (၁၀၀ %)

                                                                                         ဓာတ်အားခွဲရုံ (Switchyard  

                                                                                         Foundation (မြို့ပြလုပ်ငန်း )  -     (၁၀၀ %)

                                                                                          ဓာတ်အားခွဲရုံ (Installation)   -     (၁၀၀ %)

 ၂၃၀ကေဗွီ (သထုံ - မော်လမြိုင်) - ဘားအံ ဓာတ်အားလိုင်း

 

၂၃၀/၆၆/၁၁ကေဗွီ (၂ x ၅၀) အမ်ဗွီအေ ဘားအံဓာတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ခြင်း